INDISCIPLINES

Congrès sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts

Barcelona

28-30 Novembre, 2019

Seus: Universitat de Barcelona / Escola Superior de Música de Catalunya

Organitza: Campus de les Arts

Campus de les Arts organitza el seu primer Congrés Internacional amb el títol INDISCIPLINES, amb el fi d’explorar els territoris híbrids de la recerca artística basada en la pràctica, amb interès per les dinàmiques de l’acadèmia. El congrés es celebrarà a Barcelona del 28 al 30 de novembre, 2019.

 

Amb el títol INDISCIPLINES, es convida a persones investigadores i creadors/es a reflexionar sobre les formes creatives de fer, comprendre i hibridar processos de recerca en diferents àrees temàtiques, més enllà dels tradicionals paradigmes i camps de coneixement compartimentats. Les aproximacions interdisciplinàries i trans-disciplinàries han posat en crisi la ‘disciplina’ com a força productora de formes de control i producció del coneixement, amb els seus protocols i metodologies propis. En contrast, el terme ‘indisciplina’ es presenta com a provocador, doncs ens remet a les dimensions socials i polítiques de la recerca, i a la capacitat de les arts per generar pensament divergent també des de l’acadèmia.

Imatge de Allan Kaprow, Yard, 1961

 

La temàtica del congrés correspon als propòsits de Campus de les Arts, un projecte de col·laboració entre 20 centres d’ensenyament superior artístic a Catalunya, dedicats als camps de la música, el teatre, la dansa, el cine i la creació audiovisual, les arts visuals, el disseny, la moda i la conservació i restauració. Campus de les Arts és una plataforma que té com a un dels seus eixos articuladors la recerca artística i els recursos relacionats, juntament amb la transferència del coneixement. 

Temes del Congrés

Es valoraran aquelles ponències i propostes que discuteixin i avancin els debats i les posicions teòriques més actuals, i que posin l’accent en alguna o algunes d’aquestes 8 dimensions (veure les explicacions més complertes a continuació):

 

1- Polítiques acadèmiques relacionades amb la recerca artística

2- Infraestructures i recursos per la recerca artística

3- Marcs ontològics i epistemològics de la recerca basada en la pràctica

4- Metodologies abordades i transdisciplinarietat entre contextos de recerca

5- Desafiaments de la recerca creativa en col·laboració

6- Implicacions de nous marcs metodològics, com la recerca basada en les arts, la recerca generada des de la comunitat i la recerca basada en les pedagogies artístiques

7- Transferència de coneixement, dimensions ètiques i socials i la recerca activista

8- Avaluació i validació acadèmica i extra-acadèmica de la recerca artística

1.- Polítiques acadèmiques. Ponències que presentin iniciatives i/o reflexionin sobre la necessitat de repensar els marcs i les polítiques que promouen i legitimen (o no) la recerca i el coneixement, atenent l’especificitat de la investigació en la pràctica de les arts. Com contribueixen (o frenen) els diferents marcs polítics i socials a fonamentar aquestes mirades?

2.- Infraestructures institucionals. Ponències sobre les institucions que promouen la recerca artística, amb les seves característiques diferenciades (o no) dels altres camps de coneixement. La recerca artística fora de l’acadèmia a centres de divulgació cultural (teatres, museus, centres culturals) i de recerca no-convencional (tallers, seminaris i col·lectius diversos). Quins espais i infraestructures, tant materials com immaterials, tenen a disposició aquestes institucions? Què significa dissenyar nou espais i entorns per a afavorir la recerca artística? Quina relació existeix entre aquests espais i la tipologia de investigació que es genera en ells?

3.- Marcs onto-epistemològics. Ponències que exploraran amb més profunditat els marcs onto-epistemològics de la recerca en la pràctica de les arts. Quines són les argumentacions per fonamentar que la pràctica cultural produeix coneixement?  Com emmarquen aquestes perspectives els dilemes, les problemàtiques i les estratègies de fer recerca? Quines serien les qüestions a les quals hem de fer front a l’actualitat i al futur des de la investigació basada en la pràctica de les arts?

4.- Metodologies abordades. Ponències que examinin la creixent transdisciplinarietat entre contextos de recerca, i que ens porta a la reflexió sobre la hibridació de les metodologies i pràctiques generades, ultrapassant la tradicional distinció d’àrees de coneixement (ciències socials, educació, arts, humanitats, ciències pures, enginyeries, noves tecnologies, etc.) o entre aproximacions quantitatives/(post)qualitatives. Què aporten de singular les metodologies basades en les arts? Com es generen processos de recerca que poden ser sistematitzats tot i mantenir les seves especificitats explorant allò afectiu, estètic, somàtic, sonor, fictici o performatiu?

5.- Desafiaments de la recerca en col·laboració. Ponències sobre la proliferació de recerques fonamentades en les pràctiques en col·laboració i comunitàries. La co-creació i la creació com a mediació socio-cultural. Què passa amb l’autor quan la recerca artística és col·laborada? Quins desafiaments en relació a l’autoria, els capital simbòlic, els relats, la ètica, etc. emergeixen en aquestes recerques?

6.- Nous marcs metodològics. Ponències sobre nous models i metodologies de recerca que indiquen una renovada valoració de les aportacions artístiques. La recerca generada des de la comunitat afectada (Community-Based Research). La Investigació Educativa Basada en les Arts (Arts-Based Educational Research) on docents i alumnat engeguen processos de recerca conjunts. Artistes-recercadors que col·laboren i fan de mediadors i facilitadors per a generar processos de coneixement i canvi en diversos contextos socials.

7.- Transferència de coneixement i dimensions ètiques i socials. Ponències sobre la manera d’experimentar amb noves maneres de difondre els processos i resultats de la recerca, tant en els contextos acadèmics com en els entorns del propi camp cultural o la societat. Què significa fer recerca com a activisme cultural o social? Com repensar la disseminació repensant els actuals sistemes hegemònics d’impacte i replicabilitat? Quines responsabilitats ètiques i polítiques es deriven de la recerca fonamentada en la mateixa pràctica de les arts?

8.- Avaluació i validació. Ponències que es dirigeixen a la qüestió de l’avaluació, sovint quantificable, com a sistema de legitimació i credibilitat de la pràctica investigadora. En aquesta secció es convida a repensar al voltant de les diverses formes de validació i avaluació pel investigador acadèmic i professional, així com dels riscos i dilemes que emergeixen en aquesta dimensió.

Organització: Campus de les Arts

Seus i Producció: Universitat de Barcelona / ESMUC

Amb la col·laboració de: CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts)

 

Organitza: 

Seus i Producció:

Logotip_UB.svg-3.png
Logo-png-nebre_imagelarge.png

Amb la col·laboració de:

2880px-Logotipo_de_la_Generalitat_de_Cat
Consell_Nacional_de_la_Cultura_i_de_les_

© 2020 by Val Barcelona.