OBJECTIUS

El Campus de les Arts té plantejats els seus objectius a dos nivells. Primer, té l’objectiu de reforçar tots els aspectes de l’educació artística en centres superiors i universitaris. Segon, projecta la rehabilitació d’un recinte patrimonial únic per la ubicació del projecte de Campus de les Arts.

1) Enfortir els ensenyaments artístics de nivell superior

El nombre d’estudiants d’ensenyaments artístics de nivell superior a Catalunya és de més de 8.000, amb uns 2.000 estudiants d’entrada i més de 1.500 titulats per any. Tanmateix, la fragmentació de l’oferta en 19 centres de disciplines singularitzades i de tipologies molt diferents (públic universitari, adscrits universitaris, públics superiors i privats superiors) fa que la diversitat de títols superiors o graus universitaris sigui molt poca (un per centre de mitjana) i que els estudis de nivell de màster siguin encara minoritaris (menys del 6% del total d’estudiants), amb el pes històric de la recerca i el doctorat bàsicament ubicats a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

En aquest context, malgrat el gran pas endavant que va significar l’establiment i regulació de la formació superior artística amb l’aprovació de la llei orgànica 2/2006 i els decrets que la desenvolupen al conjunt d’Espanya i a Catalunya, la situació del sector a Catalunya continua presentant dèficits importants en diferents aspectes i en particular en el desenvolupament del tercer cicle (màsters i doctorat), dels recursos per a la recerca, de la transferència de coneixement i de la formació del professorat. 

El Campus de les Arts es proposa doncs enfortir els ensenyaments artístics de nivell superior oferint-los tres recursos principals amb un caràcter de complementarietat i interdisciplinarietat: 

  • Una estructura compartida d’impuls i suport a la recerca, al tercer cicle, a la transferència i a la formació del professorat amb espais, equipament i personal especialitzats

  • Un Observatori de referència per a la sistematització de la recollida d’informació i de l’organització dels debats propis del sector 

  • Un equip de relacions institucionals comú que vetlli per la promoció i la valorització dels centres com a conjunt, amplificant el seu potencial de presència social i internacional 

 

2) Rehabilitar un edifici Bé Cultural d’Interès Nacional

La rehabilitació d’un edifici tant representatiu del patrimoni industrial de Barcelona i Catalunya i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional com la fàbrica de Can Ricart necessita d’un projecte corresponent de contingut potent que respongui als criteris d’equipament del districte 22@ en el que s’inscriu i alhora pugui dinamitzar el barri que l’envolta.

Aquest projecte pot ser sense dubte el Campus de les Arts pel seu caràcter públic, universitari, cultural i coherent amb altres equipaments de l’entorn urbà i amb les necessitats de  l’entorn veïnal.