ORGANITZACIÓ

D’acord amb la participació àmplia i consensuada dels centres que en formen part, el Campus de les Arts té previst organitzar el seu funcionament en base a tres tipus d’estructures:

1) Estructures per desenvolupar l’activitat:

  • CIRAC (Centre Interdisciplinari de Recerca en Arts de Catalunya), destinat a acollir projectes interdisciplinaris de recerca i/o transferència de coneixement així com estudis de tercer cicle en torn a cinc grans àrees: la recerca en base a la pràctica artística; la metarecerca o recerca sobre la recerca artística; materialitats i nova artesania; art i educació; i art i comunitat.

  • EFPA (Escola de Formació del Professorat Artístic), destinada a promoure i organitzar formació inicial i permanent per aconseguir la millor capacitació possible del professorat dels ensenyaments artístics superiors i no superiors i dels docents d’assignatures artístiques a la secundària obligatòria i post-obligatòria.

  • OEAC (Observatori dels Ensenyaments Artístics de Catalunya), destinat a ser la referència del sector i de les administracions en la sistematització de la recollida de la informació i l’organització dels debats en el camps de l’educació artística.

2) Estructures de direcció:

  • Consell de Direcció, format per les administracions i les universitats referents dels centres del Campus de les Arts així com per les altres administracions que hi participin.

  • Comitè científic-acadèmic, format pels professorat investigador que dirigeixi els projectes de recerca i/o transferència, els doctorats i màsters propis i la oferta formativa del Campus de les Arts, sota la coordinació d’un director/a.

  • Consell Assessor, format per les institucions, equipaments, empreses o professionals que vulguin vincular-se de manera continuada amb l’activitat del Campus de les Arts.

 

3) Estructura de gestió:

El Campus de les Arts comptarà amb un equip de gerència que garanteixi el seu funcionament ordinari (RRHH, manteniment, gestió econòmica...) i, molt especialment, unes relacions institucionals orientades a la promoció i la valorització dels centres com a conjunt, amplificant el seu potencial de presència social i internacional.